kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ            
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹೆಸರು:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಐ.ಪಿ.ಓ ಸಂಖ್ಯೆ :   
ಜಿ.ರ್.ರ್ ಸಂಖ್ಯೆ :     ಜಿ.ರ್.ರ್ ವರ್ಷ:
Announcements

1. .ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುನಾಥ ಧಾಕಪ್ಪ , ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ : 29-11-2022 ರಿಂದ 30-11-2022 ರವರೆಗೂ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 15-12-2022 ಮತ್ತು 16-12-2022 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

2. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸತ್ಯನ್, ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು, ದಿನಾಂಕ : 29-11-2022 ರಿಂದ 02-12-2022 ರವರೆಗೂ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಪೀಠ -8 ರಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 24-01-2023,22-02-2023 ಮತ್ತು 03-03-2023 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.